30.04.2016
..

Frambor


Prevádzkový poriadok ..

Areál plážových športov Na Legendách, Tulipánová 1, 010 01 Žilina


1) Prevádzkovateľ areálu
BAZZA spol. s r.o., Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, IČO: 36 696 650, t.č: 0911 501 409, 0914 333 161, www.ZAvolej.sk

2) Úvodné ustanovenia
Užívanie športovísk je povolené iba v prevádzkovej dobe. Vstupom do priestoru športového areálu je každý návštevník povinný dodržiavať ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku a dbať na pokyny pracovníkov prevádzkovateľa.
I. Jednorázová rezervácia športovísk sa hradí vopred v reštaurácii Pivárska Bašta RMUT a objednáva sa telefonicky na č. 0911 501 409, 0914 333 161, prípadne mailom na info@pivoch.sk. Aktuálnu obsadenosť je možné zhliadnuť na www.ZAvolej.sk. V prípade nepriaznivého počasia sa čiastka za prenájom nevracia, je však možné dohodnúť náhradný termín.
II. Hernou hodinou sa spravidla rozumie 55 minút a 5 minút je určených na úpravu športoviska. Minimálna doba prenájmu je 1 hodina. Predĺženie prenájmu po 1 hodine je možné po 0,5 hodine.
III. Športovisko je štandardne vybavené sieťou a lajnami, ohraničujúcimi rozmery kurtu pre zvolený šport, tie sú súčasťou kúpnej ceny klienta. Športové náradie je za odplatu, uvedenú v cenníku, k dispozícii u prevádzkovateľa APŠ.
IV. Prevádzková doba APŠ je od 1.5. do 30.9. bežného roka. V prípade vyššej moci ( dážď, sneh, vietor, mráz ) môže prevádzkovateľ obmedziť prevádzku APŠ. Pre rok 2011 prevádzková doba z dôvodu celkových stavebných úprav areálu končí 28.8.2011.
V. Cena prenájmu sa vypočítava z aktuálneho cenníka. Cenník je k dispozícii u prevádzkovateľa a na webovej stránke www.ZAvolej.sk

3) Povinnosti návštevníkov areálu
I. Všetci klienti realizujú svoju činnosť na športoviskách, rovnako ako v ostatných priestoroch APŠ na vlastnú zodpovednosť.
II. Klienti sú povinní pri športovaní prihliadnuť predovšetkým k svojmu zdravotnému stavu, svojim schopnostiam, fyzickej kondícii a psychickému stavu.
III: Klienti sú povinní sa na športoviskách i v ostatných priestoroch APŠ chovať tak, aby svojim jednaním nespôsobili úraz či zranenie alebo inú škodu iným osobám alebo prevádzkovateľovi APŠ. Návštevníci sú povinní hradiť škody alebo straty, ktoré boli ich vinou spôsobené, ako na zariadení areálu, tak i na majetku ostatných osôb.
IV. Klienti sú povinní chovať sa zodpovedne a starostlivo ku všetkému zariadeniu areálu. Klienti zodpovedajú prevádzkovateľovi APŠ za škodu, spôsobenú svojim zavinením a porušením právnych predpisov, zmluvných podmienok, dobrých mravov, či porušením vyplývajúcim z Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa APŠ.
V. Klientom je zakázané navštevovať APŠ v prípade nemoci, zranenia, pod vplyvom omamných látok či liekov, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť, či ohroziť ich fyzické a duševné schopnosti, ovládacie, rozpoznávacie schopnosti, úsudok či odhad vlastných schopností.
VI. Každý návštevník je povinný dodržovať osobnú čistotu a zachovávať čistotu všetkých miest a zariadení APŠ a Pivárskej Bašty RMUT a pri svojom jednaní dbať na bezpečnosť vlastnú i ostatných návštevníkov.
VII. Vstup na športovisko je možný iba za účelom prevádzania športovej činnosti.
VIII. Vstupovať na športovisko je povolené iba v športovej obuvi, alebo tiež obuvi, ktorá povrch športovísk neponičí a je vhodná na daný povrch, prípadne na boso.
IX. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody na odložených veciach osôb v šatniach, či v ďalších priestoroch APŠ a Pivárskej Bašty RMUT. Predmety, nájdené v týchto priestoroch je nálezca povinný odovzdať obsluhe v Pivárskej Bašte RMUT.
X. Každý hráč je po ukončení hracej doby povinný upraviť športovisko zasypaním vytvorených jám lopatami a uhladením športoviska kovovým hrablom. Nástroje zabezpečí prevádzkovateľ APŠ.
XI. Je prísne zakázané vstupovať do APŠ s akýmkoľvek rozbitným premetom. Nápoje a jedlá je možné vnášať do APŠ iba v jednorázovom plastovom obale. Pri porušení tohto nariadenia a spôsobení škody, bude od vinníka vymáhaný i ušlý zisk počas odstraňovania ním spôsobenej škody.
XII. Za chovanie, pohyb a pobyt detí a mladistvých v celom APŠ a priestoroch Pivárskej Bašty RMUT zodpovedajú rodičia alebo športové kluby, ktorých sú deti a mladiství členmi, zvlášť potom pri prevádzaní športových aktivít.
XIII. Klienti sú povinní dodržiavať tento Prevádzkový poriadok, rovnako tak, ako i rešpektovať pokyny zodpovedných osôb.

4) V Areály plážových športov NA LEGENDÁCH sa vyslovene zakazuje:
I. Chovať sa spôsobom, ktorý ohrozuje bezpečnosť a poriadok
II. Rušiť a obťažovať akýmkoľvek spôsobom ostatných návštevníkov areálu.
III. Znečisťovať priestory odhadzovaním odpadkov a pod.
IV. Vodiť do areálu psy alebo iné zvieratá
V. Fajčiť v celom APŠ
VI. Jazdiť po APŠ na bicykli, alebo nechať bicykel opretý mimo stojanov naň určených.

5) Vylúčenie návštevníka z Areálu plážových športov Na Legendách
Z areálu bude bez nároku na vrátenie zaplatenej sumy vykázaný návštevník, ktorý napriek napomenutiu nebude dodržiavať ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku, alebo neuposlúchne pokynov zodpovedných pracovníkov, opije sa, alebo sa bude chovať iným neprístojným spôsobom.

6) Aktuálne riešenie prevádzkových situácií v areály a praktické realizácie ustanovení tohto Prevádzkového poriadku sú plne v kompetencii prevádzkovateľa.


Tento Prevádzkový poriadok vstupuje do platnosti 1.8.2011.

Prevádzkovateľ APŠ Na LegendáchV RÁMCI PODPORY ŽILINSKÉHO MLÁDEŽNÍCKEHO ŠPORTU DÁVAME K DISPOZÍCII RIADNE FUNGUJÚCIM KLUBOM A ORGANIZÁCIÁM KURTY NA PLÁŽOVÝ VOLEJBAL ZA TÝCHTO PODMIENOK:


Podmienky účasti na tréningových jednotkách zdarma ( TJZ ), po podpísaní zmluvy medzí správcom a klubom alebo neziskovou organizáciou:
• Denne počas pracovného týždňa ( Pondelok – Piatok ) od 10.30 hod do 14.30 hod, prípadne dlhšie, až do prvej objednanej hodiny verejnosťou ( bez nároku na objednanie kurtu vopred po 14.30 ), za účasti kompetentnej dospelej osoby, alebo na jej objednávku a zodpovednosť, mimo zvláštnych udalostí, ktorými môžu byť turnaje v plážových športoch vrátane kvalifikácií, alebo objednávka firemných hier. O týchto udalostiach budú partneri včas informovaní. Objednávka bude zodpovednou osobou riadne podpísaná a odoslaná mailom na adresu správcu kurtov : info@pivoch.sk.
• Každý účastník TJZ bude povinný odpracovať si na údržbových prácach, prideľovaných správcom kurtov podľa jeho schopností ( čistenie kurtov, čistenie areálu, natieranie, maľovanie, prehrabávanie kurtov, hrabanie pokosenej trávy, rozhŕňanie nového piesku, preosievanie piesku a i ) minimálne "X" hodín ročne. Vyhlásenie o brigáde bude visieť na stránke www.zavolej.sk. Evidenciu účastníkov bude viest správca kurtov.
• Kompetentná dospelá osoba, ktoré bude účastná TJZ, prípadne bude túto objednávať, bude priamo hmotne zodpovedná za všetky škody, ktoré jej zverené osoby v areáli kurtov spôsobia.
• Konkrétne rozdelenie TJZ medzi kompetentné športové kluby bude vecou dohody ich štatutárnych zástupcov. V prípade, že k nej nedôjde, rozhodne o konkrétnom rozdelení TJZ správca kurtov.
• V prípade záujmu neziskových organizácií alebo občianskych združení budú pre nich platiť rovnaké podmienky ako pre športové kluby, no iba za predpokladu ich vzájomnej dohody, alebo ak budú kurty voľné. V opačnom prípade budú mať prednosť športové kluby. Neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré budú využívať tieto výhody budú zároveň povinné uviesť firmu nájomcu a správcu kurtov na svojej webovej stránke ako partnera.
• Siete a lajny poskytne správca počas TJZ rovnako zdarma, lopty si zabezpečí záujemca sám, prípadne budú za štandardnú odplatu k dispozícii u správcu kurtov.
• Pokiaľ účastníci TJZ prejavia záujem o šatňu a sprchu, budú im tieto poskytnuté za odplatu 0,30 €/osoba
• Všetci účastníci tréningových jednotiek budú povinný po ich ukončení uviesť kurt do pôvodného stavu nahrnutím piesku do jám lopatami a zarovnaním kurtu kovovými hrabľami. Náradie poskytne správca.
• Porušenie týchto zásad bude dôvodom k zamedzeniu účasti na tréningových jednotkách zdarma správcom kurtov.
• V ďalšom platia všetky ustanovenia Prevádzkového poriadku APŠ Na Legendách.

Zmluva o tréningových jednotkách zdarma

VÁŠ RMUT a KUVIK VOLEJBAL